טסקט-רפייה
תויתוברת תועפשהו הירוטסיה

?טסקטרפייה והמ
.עדימ תגצהל תיראניל אל ךרד
,ותוא בתכ רפוסהש רדסבו ןפואב רמוח אורקל םוקמב
,הנומתו טסקט לש ,םייאמצע םילולסמ ךרד רבוע ארוקה
.ומצע לשמ תושדח תויועמשמ רצוי ךכו
הבחרה לאכ ,טסקטרפייהל םיסחייתמה שי
רשפאמה ןונגנמ .ונלש ןורכזהו חומה לש תילטנמ
תילבולגו תבחרומ העדותב ,העדות םרז
.םיברלו דיחיל תפתושמה

?קניל והמ
תונוש תויושי ןיב ןוימד לש גוציי ,העדות םרז ,תונויער ןיב רושיק
םינמור ומכו ,Great Expectations ןמורב השע סנקידש המ -
,השורי תויעבו םינב יכושחב ,םימותיב קוסיעה ,הפוקת התואב םיאפוריא
,םודק יתחפשמ הנבמל דימת רזוח אוה םא םג .םיקנילב קוסיעה תא גציימ
יפכ .תובר םינפ הליכמה תוברתה ,היוצחה הרבחה תפישחב ותלודג
,תיתיישעתה הרבחה לש תוררופתהה תמגדהל ולצא ודקפית םיקנילהש
.ולש שדוגה םע תודדומתהלו עדימה םלוע תנבהל ונתוא םישמשמ םיקנילה ךכ

- HyperText - טסקטרפייהה לש הירוטסיה

קתרמה רמאמב 1945 תנשב רבכ הלעוה םיכמסמ רושיק לש ןויערה
65 תנשב חנומה תא עבט ןוסלנ דט .Vannevar Bush לש MEMEX
תונושאר תוכרעמ .דרופנטס לש NLS תכרעמב תאז םיגדה טרבלגנא רשאכ
םילוח תומושר לוהינל PROMIS ןה םיעבשה תונשב רבכ שומישב ויהש
דרק-רפייה לע לפא הזירכה 88-ב . CMU'נואב ZOG וא טנומרו 'נואב
ןושארה ןפדפדה תא חתיפו CERN-ב ורקחמ תא יל-סנרב-םיט םייס 91-בו
.טסקט-רפייהה תונורקע לע תססובמ ,WEB-ה תמקה תא רשפיאש MOSAIC

לע שגד םש אוה ,ולש תונויערה תא ,הנש 50 ינפל ,שוב רבינוו גיצה רשאכ
- "םילולסמ" - TRAILS םהל ארק םצעב אוה .םיקנילה
.- trailblazers ארק אוה םישלוגלו
אוה ,םויה לש קנילה תרדגהמ הנוש (הבשחמ) טוח וא לולסמ
יאויד ומכ גולטיק תוטיש תמועל ,םינוש עדימ יכמסמ ןיב רשקמ
.אוהה ןדיעה לש תוידפולקיצנאה תשיפתמ םג הנוש .זא ואצמוהש
ףיעסה אל הז ,ךרע תלעבו תיתועמשמל עדימ תכיתח השועש המ
.הליבומ איה םהילא םירושיקה אלא ,תכייתשמ איה וילא
.תונורחאה םינשב קר חכוהש רבד ,חומה תלועפל איה תפסונ הלבקה
ךכב םג ,םויכ תשרה שומישמ הנוש ,"לולסמ" תריציל שוב רואת
,םלועה לכ אלו ומצע שמתשמה אוה לולסמה רצויש
.םיקניל םע עדימ סינכה ימ לכתועפשה

,ףצר וניא טסקטה - םיטנמלא לש קוריפ לע ססבתמ טסקטרפייה
,םהיניב םירשוקמה ,לילצו הנומת טסקט ,עדימ לש םיקולב אלא
.םכותב ארוקה לש ועסמ יפ לע םירשוקמו
:(םינושה םיפיעס-תתב טורפ) ונלש הבישחה לע תובר תועפשה ךכל שי

.םהיניב םיסחיה לעו ,ארוקה לע ,רפוסה לע העפשה - הדירד ,וקופ ,תראב
יגולוכיספ ,ירוטסיה םזינימרטדמ ררחשמ - תוילאוטסקט-רטניא - סיאת ןגרומ
.םישדח םיסחי לש תויפוסניא חתופו ,יגולויצוסו
םירשפאמ יובירו קוריפ - תינימ תוהזו תישיא תוהז - ןוארב 'נוא - ואדנל 'גרו'ג
...התוא ףילחהל ,הב קחשל ,ונלש תוהזה תא שדחמ לוקשל ונל

תיטילופ הבישח לע העפשה
,בתכומ יזכרמ ריצ אלל ,םיקולבמ יונב סקטרפייהש הדבועה
.הבשחמב ,האירקב ,הביתכב היצזילרטנצד תרצוי
.תיטרקומדה ,תיטילופה ,תירוטסיהה ונתשיפת לע עיפשמ הז
.םיסחי יוביר ,תועד יוביר רשפאמ


:ןינעל םיקניל
ןוארב 'נוא ,תועפשהו טסקטרפייה אשונב ףיקמ רקחמ

סקטרפייה ךמסמכ ארמגה ףד
read what you write, write what you read
by Stephen Dinan

The Rationale of HyperText - Jerome McGann

The Digital Ethnographer
HyperText (definitions) and the way it influences our culture, and the way we investigate it.

Hypertext and Education: (Post?)structural Transformations
Barbara J. Duncan University of Illinois at Urbana-Champaign

Self without Body
textual self representation in an electronic community.

טסקטרפייה לע תיתרוקיב הירואת
ןשקיפרפייה תוריציו ,קנאפרבייס תורפס